Tag: Tâm lý học

Áp dụng tâm lý học trong bán hàng sẽ giúp bạn nhìn thấu được khách hàng của mình và đưa ra những chiến lược phù hợp để gia tăng doanh số vượt trội. Để Marketing hiệu quả cần thấu hiểu khách hàng. Để thấu hiểu khách hàng cần thấu hiểu tâm lý khách hàng.