Chủ đề: Quản trị quan hệ khách hàng

Tổng hợp kiến thức, kinh nghiệm, phương thức… trong tất cả hoạt động quản trị quan hệ khách hàng, nhằm giúp doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ gắn kết bền chặt với khách hàng và mở rộng tệp khách hàng.