Tag: Quản lý khách hàng

Quản lý khách hàng (CRM) để nắm bắt nhu cầu khách hàng, từ đó bạn sẽ dễ dàng tiếp cận tương tác với khách hàng đúng mục tiêu, chăm sóc đúng thời điểm, tạo thiện cảm cho khách hàng về thái độ phục vụ và tinh thần trách nhiệm của mình