About Trang Duong

"Leo lên đỉnh núi không phải để thế giới thấy bạn, mà là bạn thấy được cả thế giới."